Ogólne Warunki Dystrybucji

§1
Stosowane Terminy

Dostawca: BISON S.A.

 

§2
Obowiązki Dystrybutora

 1. Dystrybutor kupuje i sprzedaje Produkty Dostawcy we własnym imieniu i na własny rachunek.

Działa jako niezależny przedsiębiorca zarówno wobec Dostawcy jak i Klientów. Dystrybutor nie jest upoważnionym do działania w imieniu Dostawcy.

 1. Do obowiązków Dystrybutora należy:
 • aktywna sprzedaż Produktów objętych Umową na Obszarze Umowy,
 • ochrona interesów Dostawcy
 • informowanie Dostawcy o swoich działaniach, a także o warunkach rynkowych na Obszarze objętym Umową.

 

§3
Ceny i warunki sprzedaży i odsprzedaży

 1. Jeżeli nie jest uregulowane inaczej w Umowie, Dystrybutor ma co do zasady swobodę ustalania cen odsprzedaży na obszarze Umowy.
 2. Dystrybutor sprzedaje Produkty objęte Umową ze znakiem towarowym określonym przez Dostawcę.
 3. Transakcje między Dostawcą a Dystrybutorem oparte są na Międzynarodowych Regułach Handlu („Incoterms”).
 4. Płatności należne Dostawcy są uiszczane w walucie i na konto Dostawcy podane w Umowie.

 

§4
Minimalne zapasy

Dystrybutor może na własny koszt utrzymywać zapas Produktów i części zamiennych.

 

§5
Promocja Produktów Dostawcy

 1. Dystrybutor jest odpowiedzialny za marketingu produktów i ponosi koszt takich działań marketingowych.
 2. Dystrybutor informuje Dostawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanym udziale w targach i wystawach i jest zobowiązany do umożliwienia Dostawcy uczestniczenia w tych targach i wystawach na jego własne żądanie.

 

§6
Znaki towarowe Dostawcy

 1. Dystrybutor zobowiązuje się do używania znaków towarowych, nazw handlowych lub innych symboli Dostawcy, ale wyłącznie w celu identyfikacji i reklamy Produktów objętych Umową w zakresie Umowy oraz w wyłącznym interesie Dostawcy.
 1. Dystrybutor nie ma prawa do rejestrowania żadnego ze znaków towarowych, nazw handlowych lub symboli Dostawcy.

 

§7
Tajemnica handlowa

 1. Dystrybutor nie może, nawet po wygaśnięciu Umowy, wykorzystywać ani przekazywać osobom trzecim know-how ani tajemnic handlowych Dostawcy, o których mógł się dowiedzieć w jakikolwiek sposób poprzez swoją działalność w związku z Umową.

 

Obowiązki dostawcy

 

§8
Dokumenty i materiały reklamowe

 1. Dostawca przekazuje Dystrybutorowi wszelkie niezbędne dokumenty, katalogi produktów i wszelkie inne informacje, które pozostają własnością Dostawcy.

 

§9
Ilości i terminy dostaw

 1. W przypadku braku innej pisemnej umowy Dostawca nie jest zobowiązany do dostarczenia minimalnej ilości. Dostawca dostarcza Produkty objęte zamówieniem zgodnie z wymaganiami i na żądanie Dystrybutora.
 1. Terminy dostaw uzgodnione przez Dystrybutora i klienta końcowego powinny być uzgadniane wcześniej na piśmie z Dostawcą.
 1. Terminy dostaw mogą ulec zmianie, ale Dostawca dołoży starań, według swojej najlepszej wiedzy, aby dotrzymać ustalonych terminów. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że opóźnienia w dostawie mogą wynikać z czasowych przeciążeń lub innych zdarzeń i nie będzie wnosić żadnych roszczeń prawnych (np. odszkodowań) z powodu opóźnień w dostawach ze strony Dostawcy.

 

§10
Rabaty udzielane Dystrybutorowi

Dystrybutor otrzyma rabat uzależniony od wysokości uzyskanych obrotów na Produkty i części zamienne objęte Umową. Wysokość rabatu ustalana jest indywidualnie w formie pisemnej.

 

§11
Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności Dostawcy lub w miejscu siedziby Dystrybutora, jeżeli Dostawca występuje jako powód lub spory rozstrzygane są zgodnie z regulaminem arbitrażowym międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego lub więcej arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi zasadami.

 

§12
Obowiązujące prawo

Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu kraju siedziby Dostawcy. Do wszystkich stosunków prawnych stosuje się wyłącznie prawo polskie, z wyłączeniem odnośnych przepisów kolizyjnych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.